แพร็กมาฯ ชูบริการ Sustainability Solutioning หนุน HR องค์กรด้วยบิ๊กดาต้า

0

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

“แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป” ชูจุดยืนบริหารคนด้วยบริการ “Pragma Organization & People Sustainability Solutioning” วิเคราะห์และประมวลผลระดับความยั่งยืนองค์กร บริการให้คำปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพและสุขภาวะบุคลากร

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายวันเฉลิม สิริพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการในการปรับเปลี่ยนองค์กรและทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า การบริหารความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรมีกระบวนการและปัจจัยที่ซับซ้อน

องค์กรควรจะต้องพิจารณาปัจจัย เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร (Organization Purpose) ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ประชากร (Employee Demographic, Diversity and Inclusion) สุขภาพจิตและสุขภาพกาย (Health, Wellbeing, and Mentality) ทักษะความสามารถ (Skill/Competency) ความผูกพันกับองค์กร (Engagement) ประสิทธิภาพการทำงาน (Performance) ต้นทุนบุคลากร (Employee Cost) การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (Development) การบริหารจัดการผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession management) และอื่น ๆ

ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กัน หากองค์กรสามารถระบุถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาปัจจัยเหล่านี้แบบบูรณาการ ก็จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างแท้จริง

“แพร็กมาฯเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำระดับโลกกว่า 15 ปี ทำให้เห็นปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการตัดสินใจทำโดยมีข้อมูลหรือมุมมองที่ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาในระยะยาว ที่จะมีมูลค่าสูงกว่าผลดีที่ได้ในระยะสั้น และส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพองค์กรในระยะยาว จึงได้พัฒนาบริการ Pragma Organization & People Sustainability Solutioning เพื่อช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจสถานการณ์ของตนเองในเรื่องความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรอย่างแท้จริง มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรและบุคลากรมีความยั่งยืนในระยะยาว”

บริการ Pragma Organization & People Sustainability Solutioning สร้างขึ้นจากทีมงานแพร็กมาฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร มีการใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลและประมวลผล เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละมิติ เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและสร้างความเข้าใจเชิงลึกให้แก่ผู้บริหาร เป็นตัวช่วยให้สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริง สามารถกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ด้านนายภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร ของบริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวเสริมว่า ในยุคดิจิทัลและสถานการณ์โควิด ทำให้ Digital Technology มีบทบาทมากขึ้นในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริการ Pragma Organization & People Sustainability Solutioning ได้นำ Technology และ Data มาช่วยสร้างความเชื่อมต่อระหว่าง “ทรัพยากรมนุษย์-องค์กร-ธุรกิจ” เข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

อนึ่ง รายละเอียดบริการ Pragma Organization & People Sustainability Solutioning ให้บริการองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สามารถสรุปประโยชน์ให้เห็นภาพชัดเจน ดังนี้
– กำหนดปัจจัยที่จะสร้างความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากร
– ค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากร
– นำเสนอสถานการณ์ขององค์กรเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรในรูปแบบของ Dashboard เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น
– กำหนดแนวทางในการสร้างความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรในระยะยาว กลาง และสั้น

source

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More